fbpx

Sotning & Besiktning

Inför besiktningar

Gör eldstaden säker

Planerar du att installera en ny eldstad i ett gammalt hus, med en befintlig skorsten? Eller bygger du ett helt nytt hus med en ny skorsten? Oavsett vilket finns det några saker du måste tänka på och planera för.

Att tänka på vid installation av eldstad

Z

Bestäm typ av eldningsapparat och användningsområde. Myseldning eller huvudsaklig uppvärmning?

Z

Kontakta Byggnadsnämnden för information om speciella regler för nyinstallation av lokaleldstäder i aktuellt område.

Z

Kontakta Värmdö-Österåker-Vaxholms Sotningsdistrikt AB för täthetsbesiktning av den befintliga skorstenen innan installationen påbörjas.

Z

Kontakta Värmdö-Österåker-Vaxholms Sotningsdistrikt AB för installationsbesiktning.

Z

Vid besiktningen skall följande dokument vara tillgängliga: CE-märkning Typgodkännande eller liknande för rökkanalen och eldstaden, monteringsanvisningar för den aktuella produkten och eventuella tidigare besiktningsprotokoll.

Mer information och dokumentation om eldstadsinstallationer/rökkanaler och takskydd finns i BBR (Boverkets byggregler). www.boverket.se

Att kontrollera innan besiktning

Innan vi kommer på besiktning underlättar det både för oss och dig om du kontrollerat att:

Z

Takskyddsanordningar är färdigmonterade.

Z

Glidskydd finns på plats.

Z

Markstege är uppställd.

Z

CE-Märking, Typgodkännande eller liknande finns tillgängligt.

Z

Monteringsanvisningar finns tillgängliga.

Z

Rökkanalen är tillgänglig i hela sin längd för inspektion.

Z

Schakt är öppet i en sida för inspektion.

Här kan du ladda ner kontrollplanen som skall fyllas i vid ny installation.

Besiktningar

Du kanske nyligen köpt ett hus med en eldstad som du inte är säker på om den fungerar som den ska? Kontakta oss innan du börjar elda i en eldstad där det inte finns någon nyligen gjord besiktning.

Tvister i samband med köp av fastigheter är vanliga. Det ställs stora krav på att köparen noggrant skall kontrollera huset så att det inte finns några fel.

Gamla eldstäder är ofta otäta på grund av sprickor i murstocken. Ibland är sprickorna så allvarliga att man måste reparera innan det går bra att elda på ett säkert sätt.

Vi besiktigar skorstenar, alla slags eldstäder, imkanaler och även spisfläktar.

Kontroll av skorsten efter soteld.

Efter en soteld, som kan ge temperaturer på över 1000ºC, kan skorstenen skadas så att eldning kan medföra att huset börjar brinna.

Du bör därför låta oss göra en besiktning av skorstenen så att det inte finns några brandfarliga skador.

Sprängning

Besiktning före och efter sprängning i ditt grannskap är ett verktyg för att reglera eventuell skada som uppstår. Sotar’n är din samarbetspartner!

SSR Godkänd

Vi utför SSR Godkända besiktningar.

Inför sotning

Z

Om ni ej kan passa angiven tid, lämna ex.vis nyckeln till grannen eller ordna annat lämpligt arrangemang och underrätta sotningsdistriktet expedition på 08-57033960 eller info@varmdosot.se

Z

Se till att tillträde lämnas för arbetet.

Z

Uppstigningsanordningar till tak och skorsten (markstege,takstege till skorsten, glidskydd etc) skall finnas och vara väl underhållna.

Z

Se till att eldstäderna är lätt tillgänliga och att det inte finns en massa bråte i dessa.

Z

Se till att er eldstad/eldstäder är ordentligt installerade. vid nerfejning pga otäta luckor/anslutnigar ersäts EJ, detta är fastighetsägarens ansvar.

Z

Eldstad som inte har varit i bruk på minst 3år får ej tas i bruk innan den har besiktigats/kontrollerats.

Z

Borttagning av aska ingår EJ i sotningstaxan, detta tar vi en extra avgift på! Om ni vill att vi tar med askan meddela sotaren det.

Z

Vermiculite plattorna i braskaminerna är förslitningsvaror och går sönder med tiden, dessa ansvaras av fastighetsägaren själva och ersätts ej.

Z

Nu kan ni få ROT på sotning (gäller ej lagstadgad sotning).

Z

Eldar ni mer än 1,5 kbm ved per år i er eldstad bör ni sota oftare än vad fristen kräver, för dessa sotningar får ni använda er av ROT-avdrag. Meddela oss hur ni vill ha det i er fastighet så meddelar vi er när det är dags för sotning.

Sotning

Sotning

Sotning innebär att brännbara sotbeläggningar tas bort i sådan omfattning att risken för skorstensbrand och skadeverkningarna vid en skorstensbrand minimeras. Vid sotning av eldstäder och rökkanaler innebär detta att alla ytor som rökgaserna passerar rengörs.

Kommunen bestämmer hur ofta sotning ska göras. Taxan för sotning beslutas av er Kommun samt Storstockholms brandförsvar.

Känner/tycker du att ni eldar mer än vanligt så kan ni kontakta oss så lägger vi in er så att ni får sotningen oftare.

 Imkanalen, köksfläktens anslutning till skorstenen/ventilationssystemet i bostadshus, omfattas inte längre av kravet på sotning. Trots detta behöver imkanalen rengöras med jämna mellanrum, om inte annat av funktionsmässiga skäl. För mer information gå till spisfläktar/imkanaler.

Frister för sotning

Boka tid för professionell sotning hos oss. Vi ser till att risken för en skorstensbrand/imkanalsbrand minimeras genom att rengöra eldstäder,rökkanaler samt imkanaler.

Din trygghet

Sotning och brandskydd regleras i lagen. Som privat fastighetsägare och innehavare av eldstad får du automatiskt meddelande om när det är dags att sota och kontrollera brandskydd.

För att du skall få en automatisk meddelande så måste du vara registerad i vår register, är du osäker så hör av dig.

Vid flytt eller försäljning kontakta alltid ditt sotningsdistrikt.

Soteld

Om sotbränder

Antalet sotbränder ökar för närvarnade genomsnittligt i landet. Orsakerna står att finna i att antalet braskaminer ökar, de används allt oftare som huvudsaklig värmekälla och de som eldar är ofta ovana vid att elda med fasta bränslen.

Det finns anledning att informera allmänheten om riskerna vid fastbränsleeldning och särskilt om hur man kan undvika sotbränder.

Om en sotbrand uppstår i skorstenen

Z

Stäng alla luckor på eldstaden.

Z

Ring 112 begär Brandkåren.

Z

Kontrollera hela tiden skorstenen i hela dess längd speciellt vid bjälklagsgenomgångarna och på vinden samt taket.

Z

Ring Värmdö-Österåker-Vaxholms Sotningsdistrikt AB och beställ en besiktning av skorstenen.

Så här undviker Du en brand

Om Du vill ha en säker anläggning bör Du följa följande råd och anvisningar.

Z

Använd torr ved i lämplig storlek.

Z

Snabb uppstart.

Z

Rätt mängd förbränningsluft gör att elden brinner med klara och livliga lågor.

Z

Kontrollera röken. Den ska vara klar och genomskinlig, inte svart.

Z

Kontrollera rökgastemperaturen, max 350°C

Z

Lägg sot och aska i en plåthink med lock.

Z

Pyrelda inte.

Z

Torr och lagom stor ved

Veden ska vara torr (ca 18% fukthalt), veden bör vara lagrad torrt och luftigt minst ett år (inte under en presenning). Den ska också vara “lagom stor” kapad i lämplig längd och kluven. Vid upptändning krävs “tändved” d.v.s. stickor eller tändpåsar mm. Använd helst inte papper för att tända med, det blir bara en massa pappersaska i spisen och man får tömma spisen oftare.

Spisfläkt/Imkanal

Spisfläkt/imkanal

Som fastighetsägare är du ansvarig för att imkanalerna i din fastighet rengörs och brandskyddskontrolleras. Detta har tidigare skötts rutinmässigt av din sotare, men sedan 2004 ligger ansvaret på fastighetsägaren.

Vad är en imkanal?

Imkanalen är ventilationskanalen som går från köksfläkten. Kanalen ska leda bort fett och ånga som uppstår vid matlagning.

Det är lätt att glömma bort imkanalen men rengöringen av den är mycket viktig. Fett som fastnar i imkanalen kan orsaka brand. Dessutom kan det lukta illa med tiden.

Anlita oss! så gör vi rent er Spisfläkt/imkanal.

Du vet väll att du kan få ROT-avdrag på rengöring av imkanal.

Om du anlitar oss kan du lita på att rengöringen utförs på ett professionellt sätt av personer med stor erfarenhet och kunskap.

Vi erbjuder även ett underhållsavtal där vi håller reda på när det är dags att rensa spisfläkten igen.

Brandskyddskontroll

Lagen och förordningen om skydd mot olyckor trädde i kraft den 1 januari 2004. I lagen anges att kommunen i brandförebyggande syfte ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll utförs.

Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och enklare brandskyddskontroll gjordes samtidigt.

Sotningsverksamheten är numera uppdelad i två separata uppdrag: sotning och brandskyddskontroll.

Brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka fel och brister hos anläggningen för att undvika skador till följd av brand. Kontrollen innebär en prövning av att den enskilda anläggningens funktion och egenskaper från brandskyddssynpunkt i huvudsak överensstämmer med de krav som gällde när anläggningen togs i bruk.

Kontrollen ska i huvudsak utföras okulärt men vid misstanke om felaktigheter som inte kan fastställas på det sättet kan kontrollen behöva utökas med någon form av provning eller mätning.

 

Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen samt taket och takskyddsanordningarna. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla de delar av huset som skorstenen passerar. Brandskyddskontrollen ska ske med lagstadgade intervall.

Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och har behörighet att utföra brandskyddskontroll.

Vi utför Brandskyddskontrollen på Värmdö, Österåker & Vaxholms Kommun.