fbpx

Ventilation

Vi injusterar och rengör ventilationsanläggningar.

Vi på Värmdö Sotningsdistrikt AB har en lång erfarenhet och tillgång till den senaste tekniken inom ventilation.

Vi erbjuder:

Z

Injustering av ventilationssystem

Z

OVK-besiktning (Obligatorisk VentilationsKontroll)

Z

Rengöring av ventilationskanaler

Z

Installation av ventilationssystem

Vi tecknar också serviceavtal med företag/fastighetsägare i storstockholm för regelbunden tillsyn av ventilationssystem.

OVK

OVK besiktning – information om OVK

1991 införde Sveriges riksdag och regering in olika regler samt krav gällande ventilationssystem i offentliga miljöer. Orsaken till att denna kontroll skulle födas var att i många byggnader, så som bostäder, skolor, och andra lokaler så fanns det i många fall en bristfällig ventilation, vilket sedan leder till en sämre inomhusmiljö. Denna kontroll skulle komma att få titeln OVK (Obligatorisk ventilationskontroll). Med tanke på att ventilationssystemet varierar från byggnad till byggnad så innebär även detta att OVK besiktningsmannen skall ha olika behörigheter inom systemen. Däremot krävs det vid en nybyggnation endast en OVK, och det är då man färdigställer själva ventilationen samt byggnaden.

Målet med OVK besiktning

Målet man strävar efter i och med en OVK besiktning är att ventilationssystemet skall utredas på ett korrekt sätt. Det man tittar efter är de olika krav som ställdes vid tidpunkten för det beviljade bygglovet för fastigheten eller ventilationssystemet.

Om besiktningsmannen upptäcker allvarliga fel vid en OVK besiktning kan ventilationssystemet komma att underkännas. Fastighetsägaren måste då åtgärda de upptäckta felen på den utsatta tid som besiktningsmannen har satt.

OVK intyg

OVK besiktningen resulterar till slut även i ett utfärdande av ett intyg gällande OVK. Där presenterar man kontrollen i sig, samt vilket datum denna besiktning gjordes. Detta överlämnas sedan till ägaren, som i sin tur sätter upp detta på en offentlig och bra synlig plats. Där är ett bra exempel i entreér eller trapphus.

OVK betyder i korta drag följande

Enligt lagstiftningen är det byggnadens ägare som har ansvaret för att en OVK (obligatorisk ventilationskontroll) besiktning sker inom den tidsram det skall göras för just den byggnad och verksamhet det gäller.

OVK besiktning är bra för inomhusmiljön

I olika miljöer där människor vistas under en längre tid och ofta finns det ett uppsatt mål. Målet är att det samtliga byggnader år 2015 skall ha ett dokumenterat bra och fungerade ventilationssystem.

OVK besiktningsman

För att få utföra en OVK besiktning krävs det att besiktningsmannen innehar de speciella behörigheterna som krävs för just det ventilationssystem som byggnaden har vid tidpunkten för OVK besiktningen.

OVK protokoll

Under OVK besiktningens gång skall besiktningsmannen alltid föra ett OVK protokoll där han går igenom alla punkter som skall göras, för att sedan redovisa resultatet av kontrollen. Protokollen skall sedan även göras i två exemplar, det ena exemplaret skall sändas till byggnadsnämnden i kommunen där OVK besiktningen gjordes, varav det andra skall överlämnas till ägaren utav byggnaden.

OVK betyder i korta drag följande

Enligt lagstiftningen är det byggnadens ägare som har ansvaret för att en OVK (obligatorisk ventilationskontroll) besiktning sker inom den tidsram det skall göras för just den byggnad och verksamhet det gäller.

Byggnadsnämnd och regler kring OVK

Kommunens byggnadsnämnd sköter övervakningen gällande regler och tidsramar kring OVK. Enligt bestämmelserna kring OVK så skall besiktningen skötas på ett korrekt och regelrätt sätt utav besiktningsmannen, och här fungerar även byggnadsnämnden som en tillsynsmyndighet.

Vi på Värmdö Sotningsdistrik AB utför er OVK Kontakta oss för bokning & prisuppgifter

Ventilationsrengöring

Investera i din hälsa.

I moderna, täta hus behövs en kontrollerad ventilation för ett hälsosamt och komfortabel boende.

En tillräcklig ventilation avlägsnar lukter, matos och skadliga gaser från byggnadsmaterialet samt förebygger fuktrelaterade mögel och rötskador.Små barn är ännu känsligare för dålig luft och mögel än vad vi vuxna är. De har lättare för att utveckla allergier av dålig lukt och mögel som kan finnas i våra hus. Allergier som kan sätta livslånga spår. Med en kontinuerlig ventilation i ditt hus kan du andas en renare och friskare luft som ger dig möjligheten att behålla din och dina barns hälsa.

I ventilationskanaler samlas med åren damm och andra partiklar från luften som cirkulerar i bostäderna. Om kanalerna inte rensas regelbundet försämras cirkulationen väsentligt och effektiviteten i värmeanläggningen försämras samt energiförbrukningen höjs.

Ser din kanal ut så här då är det dags för boka en tid för rengöring

Ventilationskanaler bör rensas vart tredje till vart sjätte år beroende på ventilationssystem.Anläggning med mekanisk ventilation rekommenderas att totalrensas vart tredje år medan hus med självdrag bör rensas minst vart sjätte år.

Värmdö Sotningsdistrikt AB utför rensing av ventilationskanaler. Om du önskar kan vi erbjuda ett rensningsavtal. Då håller vi reda på när det är dags att rensa igen.

Kontakta oss för bokning och prisuppgifter.

Du kan få ROT-avdrag på rengöringen av er/din ventilationssystem.